กะลา หลั Kala lup dtah

 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
A

Anonym

Gäst
คืนนี้เธอจงนอน
ด้วยใจเป็นสุข
ขอจงลืมงันวาผ่านมา
คืนนี้ไม่ต้องกลัว
เรื่องใดหลอกหนา
เพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ
คืนนนี้ดาวลางเลือน
เสียงนกละเมอ
เสัยงเรไรบรรเลง
เรียกขวัญ
ตัาฉันั้นจะคอย
ดูแลป้องกัน
ลิ้นยุงไรเข้ามาใกล้เธอ
หลับตาซิที่รัก
ในวงแขนของฉัน
จะไม่มีผู้ใด
คิดทำร้ายเธอได้
หลับตาซิที่รัก
ขอจงนอนหลับฝัน
เพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่
กับฉัน
จงพริ้มตาแล้วนอน
เสียนะเจ้านอน
เสียงเจ้าแมวเกเรก้องดัง
ฟัซิเจ้าจงฟัง
ลืมเถิดความหลัง
เพาะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ
คืนนี้เธอจงนอน
ด้วยใจเป็นสุข
ขอจงลืมวันวานผ่านมา
คืนนี้ไม่ต้องกลัว
เรื่องใดหลอกหนา
เพราะฉันยังคงอยู่
ใกล้ชิดเธอ
หลับตาซิที่รัก
ใมวงแขนของฉัน
จะไม่มีผู้ใด
คิดทำร้ายเธอได้
หลับตาซิที่รัก
ขอจงนอนหลับฝัน
เพื่อพรุ่งนื้ได้พบวันใหม่
กับฉัน
เพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่
กับฉัน
 


คืนนี้ เธอ จง นอน
keun née ter jong non
ด้วยใจ เป็นสุข
dûay jai bpen sùk
ขอ จง ลืม งัน วา ผ่านมา
kŏr jong leum ngan waa pàan maa
คืนนี้ ไม่ต้อง กลัว
keun née mâi dtông glua
เรื่อง ใด หลอก หนา
rêuang dai lòk năa
เพราะ ฉัน ยัง คงอยู่ ใกล้ชิด เธอ
prór chăn yang kong yòo glâi chít ter
คืนนนี้ ดาว ลาง เลือน
keun-ná-née daao laang leuan
เสียง นก ละเมอ
sĭang nók lá-mer
เสัยงเรไร บรรเลง
ban-layng
เรียกขวัญ
rîak kwăn
ตัา ฉันั้น จะ คอย
jà koi
ดูแล ป้องกัน
doo lae bpông gan
ลิ้น ยุง ไร เข้ามา ใกล้ เธอ
lín yung rai kâo maa glâi ter
หลับตา ซิ ที่รัก
làp dtaa sí têe rák
ใน วง แขน ของ ฉัน
nai wong kăen kŏng chăn
จะ ไม่มีผู้ใด
jà mâi mee pôo dai
คิด ทำร้าย เธอ ได้
kít tam ráai ter dâi
หลับตา ซิ ที่รัก
làp dtaa sí têe rák
ขอ จง นอนหลับ ฝัน
kŏr jong non làp făn
เพื่อ พรุ่งนี้ ได้ พบ วัน ใหม่
pêua prûng née dâi póp wan mài
กับ ฉัน
gàp chăn
จง พริ้ม ตา แล้ว นอน
jong prím dtaa láew non
เสีย นะ เจ้า นอน
sĭa ná jâo non
เสียง เจ้า แมว เกเร ก้อง ดัง
sĭang jâo maew gay-ray gông dang
ฟัซิ เจ้า จงฟัง
jâo jong fang
ลืม เถิด ความหลัง
leum tèrt kwaam lăng
เพาะ ฉัน ยัง คงอยู่ ใกล้ชิด เธอ
pór chăn yang kong yòo glâi chít ter
คืนนี้ เธอ จง นอน
keun née ter jong non
ด้วยใจ เป็นสุข
dûay jai bpen sùk
ขอ จง ลืม วันวาน ผ่านมา
kŏr jong leum wan waan pàan maa
คืนนี้ ไม่ต้อง กลัว
keun née mâi dtông glua
เรื่อง ใด หลอก หนา
rêuang dai lòk năa
เพราะ ฉัน ยัง คงอยู่
prór chăn yang kong yòo
ใกล้ชิด เธอ
glâi chít ter
หลับตา ซิ ที่รัก
làp dtaa sí têe rák
ใมวง แขน ของ ฉัน
mai-wong kăen kŏng chăn
จะ ไม่มีผู้ใด
jà mâi mee pôo dai
คิด ทำร้าย เธอ ได้
kít tam ráai ter dâi
หลับตา ซิ ที่รัก
làp dtaa sí têe rák
ขอ จง นอนหลับ ฝัน
kŏr jong non làp făn
เพื่อ พรุ่งนื้ ได้ พบ วัน ใหม่
pêua dâi póp wan mài
กับ ฉัน
gàp chăn
เพื่อ พรุ่งนี้ ได้ พบ วัน ใหม่
pêua prûng née dâi póp wan mài
กับ ฉัน
gàp chăn


ser själv att jag skrivit lite fel ett par ggr. ska ändra på det så fort jag orkar...

marianne
 
kanske kan vi få en översättning till svenska av john-lennart eller ngn annan som känner sig manad....


en fin låt i alla fall :nod:

marianne

kolla gärna in den på youtube
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
 
 
Tillbaka
Topp